apnet.gr

Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Παρ06222018

Last updateΤρι, 08 Απρ 2014 10pm

Back Βρίσκεστε εδώ: Home ΑΡΘΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κρυ­φές μειώ­σεις κα­τά 22% ε­πι­βλή­θη­καν στις ε­πι­κου­ρι­κές συ­ντά­ξεις του Ε­ΤΕ­ΑΜ

Κρυ­φές μειώ­σεις κα­τά 22% ε­πι­βλή­θη­καν στις ε­πι­κου­ρι­κές συ­ντά­ξεις του Ε­ΤΕ­ΑΜ

Του Κώστα Νικολάου

Δό­λιες και μου­λω­χτές μειώ­σεις των ε­πι­κου­ρι­κών συ­ντά­ξεων, μά­λι­στα κα­τά 22%, ε­πι­βλή­θη­καν στο με­γα­λύ­τε­ρο Επι­κου­ρι­κό Τα­μείο το Ε­ΤΕ­ΑΜ λί­γο πριν την με­τε­ξέ­λι­ξή του σε Ε­ΤΕ­Α (Ενιαίο Τα­μείο Επι­κου­ρι­κής Ασφά­λι­σης). Με το κα­λη­μέ­ρα, το νέο τα­μείο, θα χο­ρη­γεί συ­ντά­ξεις (κα­τ΄ ώ­ρας σε ό­σους προέρ­χο­νται α­πό το Ε­ΤΕ­ΑΜ) μειω­μέ­νες κα­τά 22%!!

Όμως, να πά­ρου­με τα πράγ­μα­τα α­πό την αρ­χή.

Πρώ­το­ν: Το ε­πι­κου­ρι­κό τα­μείο Ι­ΚΑ ΤΕ­ΑΜ ι­δρύ­θη­κε το 1983 με σκο­πό να α­σφα­λί­σει ό­σους δεν εί­χαν τό­τε ε­πι­κου­ρι­κή α­σφά­λι­ση, έ­γι­νε η κο­λυ­μπή­θρα του Σι­λωά­μ... α­φού, σε αυ­τό ε­ντασ­σό­ταν κά­θε προ­βλη­μα­τι­κό τα­μείο, του ο­ποίου τα α­πο­θε­μα­τι­κά τους εί­χαν ή­δη κα­τα­λη­στευ­τεί α­πό τους ερ­γο­δό­τες και το κρά­τος.
Με τον Ν. Ρέπ­πα (3029/2002), το τα­μείο με­τε­ξε­λίσ­σε­ται σε Ενιαίο Τα­μείο Επι­κου­ρι­κής Ασφά­λι­σης Μι­σθω­τών (Ε­ΤΕ­ΑΜ). Το 2008 με το Ν. Πε­τρα­λιά (3655), στο Ε­ΤΕ­ΑΜ ε­ντάσ­σο­νται και άλ­λα α­κό­μα προ­βλη­μα­τι­κά τα­μεία. Τα υ­πό­λοι­πα του Ιδιω­τι­κού Το­μέα ε­νο­ποιού­νται στο ΤΕ­ΑΙ­Τ, της κοι­νής ω­φέ­λειας - τρα­πε­ζών στο ΤΑΥ­ΤΕ­ΚΩ, ε­νώ των δη­μο­σίων υ­πάλ­λη­λων στο ΤΕ­Α­ΔΥ.
Το 2012, με το Νό­μο 4052, το Ε­ΤΕ­ΑΜ με­τε­ξε­λίσ­σε­ται σε Ενιαίο Τα­μείο Επι­κου­ρι­κής Ασφά­λι­σης (Ε­ΤΕ­Α), και με κα­τα­λη­κτι­κή η­με­ρο­μη­νία την 28/2/2013, σε αυ­τό θα έ­πρε­πε να ε­ντα­χτούν ό­λα τα ε­πι­κου­ρι­κά τα­μεία, (του ΤΕ­ΑΙ­Τ, ΤΑΥΕ­ΚΟ, και ΤΕ­Α­ΔΥ. Δη­λα­δή ό­λα τα ε­πι­κου­ρι­κά του Ιδιω­τι­κού και του Δη­μό­σιου Το­μέα συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και των ΔΕ­ΚΟ και Τρα­πε­ζών.
Δεύ­τε­ρο­ν: Όπως εί­ναι γνω­στό, οι συ­ντά­ξεις που χο­ρη­γεί το Ε­ΤΕ­ΑΜ (μι­σθω­τών) ε­ξαρ­τώ­νται πλή­ρως και α­πο­κλει­στι­κά α­πό το κα­τώ­τα­το η­με­ρο­μί­σθιο της Εθνι­κής Γε­νι­κής Συλ­λο­γι­κής Σύμ­βα­σης Εργα­σίας. Κα­τά συ­νέ­πεια, ό­ταν το κα­τώ­τα­το η­με­ρο­μί­σθιο μειώ­θη­κε στα 26,18 α­πό τα 33,57 ευ­ρώ που ή­ταν, οι συ­ντά­ξεις του Ε­ΤΕ­ΑΜ βρέ­θη­καν ε­κτε­θει­μέ­νες, ό­πως και κά­θε τι που συν­δέ­ο­νται με το κα­τώ­τα­το η­με­ρο­μί­σθιο ό­πως, ε­ξα­γο­ρές πλα­σμα­τι­κών, ερ­γα­σία συ­ντα­ξιού­χων κλπ.
Με­τά τις μειώ­σεις του κα­τώ­τα­του η­με­ρο­μι­σθίου, το Υπουρ­γείο εί­χε ε­ξαγ­γεί­λει ό­τι ε­κτός α­πό το ε­πί­δο­μα α­νερ­γίας, ό,τι άλ­λο συν­δέε­ται με τον κα­τώ­τα­το μι­σθό θα πα­ρα­μεί­νει στα προ­η­γού­με­να ε­πί­πε­δα, δη­λα­δή στα 33,57 ευ­ρώ. Πράγ­μα­τι, αυ­τό έ­γι­νε ό­χι ό­μως και για τους α­σφα­λι­σμέ­νους του Ε­ΤΕ­ΑΜ οι ο­ποίοι ε­ξα­πα­τή­θη­καν! Με την ε­γκύ­κλιο του υ­πουρ­γείου ερ­γα­σίας την Φ.80000/6680/474/11/4/2012, που ρύθ­μι­σε και α­νέ­φε­ρε τις πε­ρι­πτώ­σεις που δια­τη­ρούν το η­με­ρο­μί­σθιο των 33.57 ευ­ρώ, το Ε­ΤΕ­Α­Μ, με έ­ντε­χνο τρό­πο ε­ξαι­ρέ­θη­κε.
Οι α­σφα­λι­σμέ­νοι του Ε­ΤΕ­Α­Μ, ε­κτός την ε­ξα­πά­τη­ση ε­μπαί­ζο­νται κιό­λας, κα­θώς στην ί­δια ε­γκύ­κλιο, μέ­σα σε έ­να πλή­θος, νό­μων, άρ­θρον, πα­ρα­γρά­φων, προ­ε­δρι­κών δια­ταγ­μά­των, κα­νο­νι­σμών πα­ρο­χών και κα­τα­στα­τι­κών, στις ε­πε­ξη­γή­σεις α­να­φέ­ρει και τα ε­πι­κου­ρι­κά. Πη­γαί­νο­ντας ό­μως στους νό­μους και άρ­θρα πί­σω α­πό τα ε­πι­κου­ρι­κά α­να­κα­λύ­πτε­ται ό­τι αυ­τοί που ε­ξαι­ρού­νται δεν εί­ναι το ε­πι­κου­ρι­κό του Ε­ΤΕ­ΑΜ πα­ρά μό­νο τα ε­πι­κου­ρι­κά του Ο­ΓΑ!!
Τρί­το­ν: Κα­τά την διάρ­κεια της με­τε­ξέ­λι­ξης του Ε­ΤΕ­ΑΜ σε Ε­ΤΕ­Α και πριν ο­λο­κλη­ρω­θεί η δια­δι­κα­σία έ­ντα­ξης των ε­πι­κου­ρι­κών τα­μείων σε αυ­τό, και πριν α­κό­μα κα­ταρ­τι­στεί ο νέ­ος Κα­νο­νι­σμός Ασφά­λι­σης και Πα­ρο­χών του Ε­ΤΕ­Α, το Ε­ΤΕ­ΑΜ προ­χώ­ρη­σε σε μειώ­σεις κα­θώς με ε­γκύ­κλιό του κα­λεί ό­πως οι αι­τή­σεις συ­ντα­ξιο­δό­τη­σης που έ­γι­ναν με­τά τις 14/2/12, ως κα­τώ­τα­το η­με­ρο­μί­σθιο να θεω­ρούν το πο­σό των 26,18 ευ­ρώ και με βά­σει το πο­σό αυ­τό να υ­πο­λο­γί­ζο­νται οι συ­ντά­ξεις!! Απο­τέ­λε­σμα οι συ­ντά­ξεις με­τά την η­με­ρο­μη­νία αυ­τή εί­ναι μειω­μέ­νες κα­τά 22%. Ποιος α­πο­κλείει ό­τι αρ­γό­τε­ρα δεν θα ε­πε­κτα­θούν και στους ή­δη συ­ντα­ξιού­χους η μείω­ση;
Έτσι, οι α­σφα­λι­σμέ­νοι του Ε­ΤΕ­Α­Μ, τώ­ρα του Ε­ΤΕ­Α, ε­κτός α­πό την διά­κρι­ση μέ­σα στο ί­διο τους το σπί­τι, α­πο­τε­λούν και την πα­γκό­σμια πρω­το­τυ­πία κα­θώς ό­ταν ε­ξα­γο­ρά­ζουν πλα­σμα­τι­κούς χρό­νους α­σφά­λι­σης, υ­πο­λο­γί­ζο­νται με το κα­τώ­τα­το η­με­ρο­μί­σθιο των 33,57 ευ­ρώ, ό­ταν ό­μως πρό­κει­ται για σύ­ντα­ξη αυ­τή υ­πο­λο­γί­ζε­ται με κα­τώ­τα­το 26,18 ευ­ρώ!!
Αυ­τό θα πρέ­πει να στα­μα­τή­σει και να δο­θεί έ­να τέ­λος στον ε­μπαιγ­μό και την τα­πεί­νω­ση των α­σφα­λι­σμέ­νων του τέως Ε­ΤΕ­ΑΜ. Ο υ­πουρ­γός Εργα­σίας κ. Βρού­τσης ο­φεί­λει να α­πο­κα­τα­στή­σει τη διά­κρι­ση και την α­δι­κία αυ­τή. Οι α­σφα­λι­σμέ­νοι α­ξί­ζουν μια κα­λύ­τε­ρη με­τα­χεί­ρι­ση.

Κώ­στας Νι­κο­λά­ου, μέ­λος της Διοι­κού­σας Επι­τρο­πής ΚΕ­ΠΕ­Α/ΓΣΕΕ

Αναδημοσίευση από ΕΠΟΧΗ, 3-11-2013

Χρήσιμες πληροφορίες